• Komisija za NRTP

Komisija za ugotavljanje napak v programu posredovanja lokacij

Komisija NRTP je ustanovljena kot ad hoc komisija za obravnavo posamezne naloge s področja obveznosti športnikov po programu posredovanja lokacij.  

Gre za tričlansko, neodvisno, komisijo imenovano s strani direktorja SLOADO. Komisija se sestane kadar se domneva, da je športnik storil napako v Programu posredovanja lokacij (bodisi neposredovana prijava lokacije ali neuspešno testiranje). Športnika se najprej obvesti o domnevani napaki s katerim je pozvan, naj se do napake opredeli. V kolikor se športnik opredeli do napake, je naloga komisije, da preveri in ugotovi ali je napaka dejansko bila storjena in ali so podane okoliščine, ki ravnanje športnika opravičujejo.
 
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.