Slovenska antidoping organizacija

Mednarodni strandardi za skladnost podpisnic s kodeksom

05/12/2023 - In Mednarodna pravila

Mednarodni standardi za skladnost podpisnic s Kodeksom

Namen Mednarodnih standardov za skladnost podpisnic s Kodeksom je določiti ustrezni okvir in postopke za zagotavljanje skladnosti podpisnic s Kodeksom.

Podpisnice Svetovnega protidopinškega Kodeksa (Kodeksa) se zavežejo izpolnjevanju številnih pravnih, tehničnih in operativnih zahtev, ki so določene v Kodeksu in spremljajočih mednarodnih standardih. Takšna skladnost je nujna za zagotavljanje harmoniziranih, usklajenih in učinkovitih protidopinških programov na mednarodni in nacionalni ravni, da lahko športniki in drugi deležniki izkusijo tekmovanje brez dopinga v enakih pogojih ne glede na to, kje poteka določen šport.

Kodeks WADA nalaga odgovornost za nadzor in zagotavljanje skladnosti podpisnic s Kodeksom in mednarodnimi standardi. Kodeks prav tako zahteva, da podpisnice WADA poročajo o skladnosti. V skladu s Kodeksom je za ugotavljanje neskladnosti in uvedbo posledic za podpisnice, če ne sprejmejo zatrjevane neskladnosti s strani WADA in/ali posledic za podpisnice, ki jih je predlagala WADA, odgovorno Mednarodno arbitražno sodišče za šport (CAS) in ne WADA.

Mednarodni standardi za skladnost podpisnic s Kodeksom določajo:

  • vloge, obveznosti in postopke različnih organov, ki so vključeni v funkcijo nadzora skladnosti WADA (drugi del, člen 5);
  • podporo in pomoč, ki jo bo WADA zagotavljala podpisnicam pri prizadevanjih za skladnost s Kodeksom in mednarodnimi standardi (drugi del, člen 6);
  • način, na katerega bo WADA nadzorovala skladnost podpisnic z njihovimi obveznostmi v skladu s Kodeksom in mednarodnimi standardi (drugi del, člen 7);
  • priložnosti in podporo, ki jih bo WADA zagotavljala podpisnicam za odpravo neskladnosti, preden je sprejet kakršen koli uraden ukrep (drugi del, člen 8);
  • postopek, ki ga je treba upoštevati, da bo CAS obravnavalo zatrjevano neskladnost in o njej odločalo ter določilo posledice neskladnosti za podpisnico, če podpisnica ne odpravi neskladnosti. Če je to primerno in izvedljivo, ta postopek odraža postopek, ki se uporablja za ugotavljanje neskladnosti s Kodeksom in uvedbo posledic take neskladnosti za športnike in druge osebe (drugi del, člena 9 in 10; prilogi A in B);
  • načela, ki jih mora uporabljati CAS za določanje, katere posledice je treba uvesti za podpisnico v določenem primeru, odvisno od dejstev in okoliščin tega primera (drugi del, člen 10; prilogi A in B);
  • postopke, ki jih bo WADA upoštevala za zagotavljanje, da se podpisnico, za katero je bila ugotovljena neskladnost, čim prej ponovno vključi, ko odpravi to neskladnost (drugi del, člen 11); in
  • prehodne določbe, ki se uporabljajo za postopke, ki so od 1. januarja 2021 v teku (drugi del, člen 12).
  • MEDNARODNI STANDARDI ZA SKLADNOST PODPISNIC S KODEKSOM pdf (3016kb) [ Prenesi ]

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”