Slovenska antidoping organizacija

Organiziranost

O nas

SLOADO je neodvisna protidopinška organizacija, ustanovljena 25. septembra 2013 s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. SLOADO je v Republiki Sloveniji pristojna za izvajanje programa preprečevanja dopinga v športu, ki temelji na zaščiti temeljne pravice športnika, da trenira in tekmuje v okolju brez dopinga, in mora zagotavljati usklajen in učinkovit program boja proti dopingu na področju odkrivanja, odklanjanja in preprečevanja dopinga v športu.

Ustvariti generacijo športnikov, ki verjame v svoje sposobnosti in za uspeh ne potrebuje prepovedanih snovi in postopkov.

Ustvariti generacijo spremljevalnega osebja, ki razume, da lahko športniki, s katerimi delajo, dosežejo svoje cilje brez uporabe prepovedanih snovi in postopkov.

.

SLOADO ceni doprinos športa k zdravju, osebnemu razvoju, družbenem razvoju in nacionalnemu ponosu v zdravem etičnem okolju. SLOADO opredeljuje integriteto, poštenost, pravičnost in spoštovanje kot vrednote, ki so bistvenega pomena za uspeh v športu. Skupaj s svojimi partnerji se SLOADO zavezuje k zagotavljanju pogojev za fair play in šport brez dopinga ter spodbujanje učinkovitega izobraževanja in informiranja.

Osnovno vodilo izobraževalnega programa in programa informiranja je varovanje športnega duha pred dopingom in vzpostavljanje okolja, ki promovira in krepi šport brez dopinga med športniki, ki želijo tekmovati brez prepovedanih snovi. Naloga SLOADO je, da zagotavlja športnikom in spremljevalnemu osebju informacije in tehnične nasvete pri odgovornih odločitvah v skladu s protidopinškimi pravili.

SLOADO prepoznava pomembno vlogo, ki jo igra domača država in regije v zagotavljanju izobraževanja in informacij s protidopinškega področja. Ob tem ključno vlogo igra spremljevalno osebje, ki zagotavlja etično podporo in usmeritve za športnike.

SLOADO je ustanovljena kot pravna oseba zasebnega prava, katere pravna ureditev temelji na Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06 ). Upravni odbor, kot najvišji organ, upravlja SLOADO. Podrobnejša pravila o organizaciji, delovanju in pristojnostih upravnega odbora so določena v Statutu SLOADO.

Odbori

Upravni odbor šteje 5 članov, med katerimi sta dva predlagana s strani države, ker je v javnem interesu, da se zagotavlja možnost za zdravo, etično čisto in športno enakopravno ter kakovostno športno udejstvovanje v športu. Zato država zagotavlja sofinanciranje SLOADO iz javnih sredstev, za ta namen pa ima tudi svoje predstavnike v upravnem odboru.
 
Mandat članov UO traja 4 leta, funkcijo člana UO opravljajo častno.

V vseh zadevah iz svoje pristojnosti odloča UO na sejah, ta pa je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj 3 imenovani člani. 

Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem, deluje na področju medicinskih in farmakoloških vprašanj, na podlagi protidopinških pravil, pa je njegova poglavitna naloga odločanje o vlogah za terapevtske izjeme športnikov (v zdravstvene namene), ki niso športniki mednarodnega razreda. Tako morajo za TI pri SLOADO zaprositi vsi člani Nacionalne skupine za testiranje (NRTP) ter vsi ostali športniki, ki tekmujejo na prireditvah na najvišji ravni v Sloveniji oz. na mednarodni tekmovanjih v tujini.

Odbor za TI bo vlogo za TI obravnaval samo, če bo prejel pravilno izpolnjen obrazec za vložitev prošnje in vso ustrezno spremljajočo dokumentacijo.

Odbor odloči o tem, ali bo podelil TI ali ne, čim prej in običajno (razen v primeru izrednih okoliščin) ne pozneje kot v 21 dneh od prejema popolne vloge.

Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem šteje tri člane, medicinske in farmakološke strokovnjake z dobrim poznavanjem medicine športa. Odločitve o TI so športniku posredovane pisno in imajo določen čas trajanja, ki ga določi odbor.

Komisije

Komisija NRTP je ustanovljena kot ad hoc komisija za obravnavo posamezne naloge s področja obveznosti športnikov v programu posredovanja lokacij.

Gre za tričlansko, neodvisno, komisijo imenovano s strani direktorja SLOADO. Komisija se sestane kadar se domneva, da je športnik storil napako v Programu posredovanja lokacij (bodisi neposredovana prijava lokacije ali neuspešno testiranje). Športnika se najprej obvesti o domnevani napaki s katerim je pozvan, naj se do napake opredeli. V kolikor se športnik opredeli do napake, je naloga komisije, da preveri in ugotovi ali je napaka dejansko bila storjena in ali so podane okoliščine, ki ravnanje športnika opravičujejo.

Komisija odloča z večino glasov vseh članov.

V primeru, ko SLOADO zatrjuje eno ali več kršitev protidopinških pravil, mora kršitelju zagotoviti pošteno obravnavo v razumnem roku. SLOADO celoten primer preda v odločanje Disciplinski komisiji.

Disciplinska komisija je prvostopenjski disciplinski organ. Pri svojem delu je popolnoma samostojna in neodvisna od ostalih organov SLOADO. Način njenega dela je opredeljen v Protidopinškem pravilniku SLOADO.

Sestavlja jo 9 imenovanih članov, od katerih so trije predstavniki pravne stroke, trije medicinske stroke in trije predstavniki športnikov; posamezni primer pa obravnava nepristranski obravnavni senat treh članov. O končni odločitvi senat izda obrazloženo in pravočasno odločbo, ki vključuje zlasti obrazložitev razlogov za morebitno obdobje izločitve, ta pa mora biti javno razkrita, kot nalagajo protidopinška pravila.

Strokovni svet

Strokovni svet SLOADO je svetovalni organ, katerega najpomembnejša naloga je strokovna podpora SLOADO pri izvajanju vseh programskih sklopov nacionalnega programa preprečevanja dopinga v športu. Z namenom obravnavanja in reševanja strokovnih vprašanj s posameznih področij protidopinškega delovanja je bil ustanovljen kot ekspertno, posvetovalno telo, ki bo svojo aktivnost in obseg dela prilagajal dolgoročnim potrebam SLOADO, pripravi in razvoju strategije, predvsem pa sodeloval pri oblikovanju trendov odkrivanja dopinga, ki se razvijajo v svetovnem boju proti dopingu.
 
V okviru svojih pooblastil strokovni svet deluje na področjih: testiranj (sestava NRTP), terapevtskih izjem, prehranskih dopolnil, zdravil in terapij, raziskav, izobraževanja in preventive na področju medicine in ABP.  

Kadri

Uradnik za kontrolo dopinga (UKD) je oseba, ki jo je organizacija, pristojna za odvzem vzorcev (v Sloveniji je to SLOADO), usposobila in pooblastila za izvajanje odvzema vzorcev na določeni lokaciji. UKD je odgovoren za celoten postopek odvzema vzorca, kar vključuje:

  • pripravo opreme za odvzem (zbiralnikov, opreme za transport, obrazcev, itd.) glede na zahteve testiranja (število in vrsta vzorcev),
  • pripravo postaje za kontrolo dopinga (če je primerno),
  • deljenje podrobnosti o testiranju z Uradnikom za odvzem krvi (BCO) in nadzorniki (če je primerno),
  • obveščanje športnika, da je bil izbran za odvzem vzorca,
  • vodenje športnika skozi postopek odvzema vzorca,
  • izpolnjevanje potrebnih obrazcev in dokumentov,
  • zagotavljanje varnega prevoza vzorcev do prostorov SLOADO,
  • pošiljanje vzorcev v laboratorij (izjemoma, po navodilih SLOADO).

UKD igra pomembno vlogo v delovanju SLOADO in pomaga pri zaščiti pravice športnikov, da tekmujejo v športu brez dopinga. UKD ima tudi ključno vlogo pri zagotavljanju, da so pravice športnikov med postopkom odvzema vzorcev spoštovane.

Uradnik za odvzem krvi (BCO) je oseba, ki jo je organizacija, pristojna za odvzem vzorcev (v Sloveniji je to SLOADO),  pooblastila za izvajanje odvzema krvi v postopku kontrole dopinga. 

BCO je certificiran flebotomist, usposobljen s strani Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo (pooblaščen inštitut s strani Ministrstva za zdravje).

Člani izobraževalnega tima so osebe, ki jih je organizacija, pristojna za protidopinško izobraževanje  (v Sloveniji je to SLOADO), usposobila za izvajanje izobraževalnih in preventivnih protidopinških programov.

Varovanje osebnih podatkov

Uradna oseba za varovanje osebnih podatkov je:

Kevin Rihtar

e-mail: kevin.rihtar@sloado.si
tel.št. 01/230-60-10

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”