Slovenska antidoping organizacija

Mednarodni projekti

Erasmus+ projekti

TALE - Supporting anti-doping via Transforming Athletes’ Life Experiences after Doping into Education Resources and Policy Recommendations

01/01/2023 – 31/12/2025

Cilji projekta:

 • zapolniti vrzel trenutno manjkajočih (obveznih s strani ISE) izobraževalnih programov za kaznovane športnike,
 • podpirati stalna mednarodna in nacionalna prizadevanja različnih zainteresiranih strani za izboljšanje kakovost protidopinškega izobraževanja z dodajanjem perspektive kaznovali športnike,
 • oceniti, ali je ponovna vključitev kaznovanih športnikov mogoča, in če je, razvijte ustrezno športno politiko v zvezi s tem.

Poleg tega so cilji še:

 • izvedeti več o kaznovanih športnikih,
 • vedeti, s čim se kaznovani športniki soočajo in spopadajo ter kaj jim pomaga pri obvladovanju teh situacij,
 • poznati in predvideti ovire za možnost pozitivne kazni za ublažitev takšnih ovir ob spoštovanju pomislekov čiste športne skupnosti,
 • oblikovati praktična priporočila in načrte za ukrepanje,
 • razviti izobraževalna gradiva po meri (vključno z navodili za samooskrbo) za kaznovane športnike,
 • biti osredotočeni na športnika in vključite prizadete skupine.

Vrednost projekta je bila 300.00,00 €, od tega SLOADO, kot partner v projektu, prejme 70.500,00 €.

 www.athletes-tale.eu

RESPECT-P Research-Embedded Strategic Plan for Anti-Doping Education: Clean Sport Alliance Initiative for Tackling Doping in Para-Sport

01/01/2020 – 31/12/2022

 • na podlagi pregleda obstoječe literature postaviti usmeritve za prihodnje preventivne programe za športnike invalide ter identificirati vrzeli v znanju,
 • dodatno razviti izobraževalno platformo »Clean Sport Knowledge Exchange Platform” ter vključiti tematiko, vezano na športnike invalide in njihovo spremljevalno osebje,
 • preko serije videov povzdigniti glas spremljevalnega osebja športnikov in športnikov invalidov,
 • vključitev športnikov invalidov in njihovega spremljevalnega osebja v proces protidopinških raziskav,
 • s povečanjem fokusa na športnike vključiti v preventivne programe tudi tiste, ki ne spadajo pod okrilje WADA,
 • s pomočjo Delphi metode pripraviti seznam za raziskovanje na področju protidopinške preventive za športnike invalide.

Vrednost projekta je bila 398.955,00 €, od tega je SLOADO, kot partner v projektu, prejela 19.765,00 €.

I Value - Sport Values in Every Classroom

01/01/2020 – 31/12/2022

 • s pomočjo pregleda obstoječe literature razviti I Vale program in bodoče preventivne programe, ki temeljijo na vrednotah,
 • razviti, izvesti in evalvirati preventivni program za osnovnošolce, ki je podprt z raziskavami in temelji na vrednotah,
 • povečati sposobnosti, zmožnosti in motivacijo osnovnošolskih učiteljev za izvajanje preventivnih programov,
 • spodbuditi starše k vzgoji otrok, ki temelji na vrednotah,
 • znanstveno evalvirati uspešnost preventivnega programa,
 • s predstavitvijo programa na I Value konferenci povečati obseg prakse in raziskav s področja preventivnih programov, ki temeljijo na vrednotah,
 • z vključitvijo literature in gradiv, zbranih v tem projektu, razširiti fokus Clean Sport Alliance Knowledge Exchange Platform.

Vrednost projekta je bila 360.055,00 €, od tega je SLOADO, kot vodilni partner, prejela 93.205,00 €.

RESPECT - Research–Embedded Strategic Plan for Anti–Doping Education: Clean Sport Alliance Initiative for Tackling Doping

01/01/2017 – 31/12/2020

 • z razvojem in postavitvijo izobraževalne platforme »Clean Sport Knowledge Exchange Platform” spremeniti način, kako evropska protidopinška skupnost izmenjuje znanje z namenom izboljšanja obstoječih in razvojem novih protidopinških programov,
 • preko mednarodnih forumov in serije videov povzdigniti glas protidopinškega gibanja, predvsem športnikov,
 • zasnova Delphi metode, s pomočjo katere se pripravi seznam za raziskovanje na področju protidopinške preventive,
 • zasnovati 10-letni strateški načrt za protidopinško izobraževanje (Načrt čistega športa 2030),
 • obdržati in še izboljšati položaj Evrope kot vodilne v protidopinški preventivi ter razvoj rešitev, ki so relevantne za socialno ekonomijo Unije.

Vrednost projekta je bila 388.028,00 €, od tega je SLOADO, kot partner v projektu, prejela 44.912,00 €.

JUST SPORT

01/01/2017 – 30/06/2018

 • ugotoviti nivo športne aktivnosti rekreativnih športnikov, njihovo kulturo uporabe prehranskih dopolnil in /ali prepovedanih snovi ter njihov odnos do zaščite čistega športa,
 • priprava vprašalnika, namenjenega fitnes trenerjem in lastnikom, za ugotavljanje deleža uporabnikov prepovedanih snovi med obiskovalci v fitnes centrih,
 • priprava in izvedba protidopinških seminarjev, namenjenih različnim ciljnim skupinam – rekreativnim športnikom, trenerjem v fitnes centrih in lastnikom fitnes centrov,
 • podelitev certifikatov »Clean Sport Trainer« oz. »Clean Sport Fitnes Centre« trenerjem in lastnikom, ki bodo sodelovali v programu, 
 • priprava aplikacije za pametne telefone, s pomočjo katere bo uporabnikom vidno, kateri fitnes centri v njihovi okolici se zavzemajo za čist šport in jim s tem nudijo varno okolje za vadbo.

Vrednost projekta je bila 359.240,00 €, od tega je SLOADO, kot ena izmed partnerjev projekta, prejela 31.824,00 €.

prePLAY - Doping prevention through peer learning among youth

01/01/2015 – 31/12/2016

 • izvajanje preventivnih protidopinških aktivnosti na ravni množičnega športa, še posebej namenjenih osnovnošolcem in srednješolcem,
 • izbor in usposabljanje mladih športnikov, ki so pravkar zaključili ali končujejo svojo športno pot za protidopinške ambasadorje,
 • po zgledu južnoameriških držav, ki so 10. april razglasile za Play True Day, uveljavitev Play True Day v Evropi,
 • priprava smernic za vrstniško mreženje v programih za preprečevanje dopinga.

Vrednost projekta je bila 239.223,03 €, od tega je SLOADO, kot vodilni partner v projektu, prejela 157.823,03 €.

Creating a transnational network to develop and encourage anti-doping education in organized sports

01/12/2010 – 31/03/2012

 1. V smislu oblikovanja protidopinške miselnosti med evropsko mladino so:
 • oblikovanje moralne podobe protidopinškega gibanja v smislu gibanja za fair play,
 • povečevanje ozaveščanja pred pojavom dopinga na vseh nivojih socialnega okolja mladih,
 • uveljavljanje motivacijskih strategij pri učinkovitem širjenju sporočila boja proti dopingu,
 • približevanje in osveščanje na vseh nivojih kompleksnega družbenega okolja, ki ga obkroža problematika dopinga.

2. V smislu izvajanja ukrepov za doseganje ciljev:

 • s pomočjo Mladih protidopinških ambasadorjev (ADJA) vzpostavitev komunikacijske mreže (P2P – peer to peer) na mladinskih taborih,
 • oblikovati katalog primerov dobrih praks in EU model za preventivno izobraževanje proti dopingu,
 • izvedba tega modela na več nivojih (lokalnem, nacionalnem, evropskem)
 • priprava izobraževalnih orodij v podporo delovanja ADJA in pri posredovanju informacij,
 • organizacija seminarjev in konferenc na nacionalni in evropski ravni v smeri spodbujanja mreženja, komunikacije in prihodnjega dolgoročnega sodelovanja med partnerji.

UNESCO Sklad za preprečevanje dopinga v športu

2014 – »Choose the right track« – vrednost projekta 16.002,00 € 

Preventivni protidopinški projekt »Izberi pravo pot« je bil namenjen udeležencem Ljubljanskega maratona. V sklopu sejma Tečem, ki poteka v okviru maratona, smo izvedli program ozaveščanja, na katerem nas je obiskalo skoraj 1.000 udeležencev maratona. Protidopinški ambasadorji so odgovarjali na vprašanja obiskovalcev, prav tako smo imeli na voljo številna informativna gradiva.

2017 – »Clean sport in schools and at school sport competitions« – vrednost projekta 16.839,27 €

Projekt je bil namenjen preventivnim protidopinškim programom za osnovne in srednje šole. V sklopu projekta smo pripravili knjižice za učence I. in II. triade, vsem šolam razdelili plakate »Šport brez dopinga«, kjer so preko stripa prikazani razlogi za boj proti dopingu, izvedli predavanja za dijake – športnike vseh prvih letnikov gimnazij s športnimi oddelki, izvajali programe ozaveščanja na izbranih šolskih športnih tekmovanjih v atletiki, kolesarstvu, teku na smučeh ter izvedli program ozaveščanja na Festivalu športa mladih.

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”