Slovenska antidoping organizacija

Kršitve protidopinških pravil

Definicija dopinga

Doping je opredeljen kot pojav ene ali več kršitev protidopinških pravil, navedenih v členih od 2.1 do 2.11 Kodeksa.

Športniki ali druge osebe so odgovorni za seznanjenost s tem, kaj predstavlja kršitev protidopinških pravil ter katere snovi in postopki so uvrščeni na Listo prepovedanih snovi in postopkov.

Kršitve protidopinških pravil

Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos prepovedanih snovi v svoje telo. Športniki odgovarjajo za vsakršno prisotnost prepovedane snovi, njenih presnovkov ali označevalcev, najdenih v njihovih vzorcih. V skladu s tem za ugotovitev kršitve protidopinških pravil po členu 2.1 Kodeksa ni potrebno, da je športniku dokazan njegov naklep, krivda, malomarnost ali zavestna uporaba prepovedane snovi.

Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos prepovedanih snovi v svoje telo in da ne uporablja prepovedanih postopkov. V skladu s tem za ugotovitev kršitve protidopinških pravil z uporabo prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov ni potrebno, da je športniku dokazan njegov naklep, krivda, malomarnost ali zavestna uporaba.

Uspešnost ali neuspešnost uporabe ali poskusa uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka nista bistvena. Za kršitev protidopinških pravil zadostuje uporaba ali poskus uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka.

Izogibanje odvzemu vzorca ali zavračanje ali nepristop k odvzemu vzorca brez tehtne obrazložitve po uradnem obvestilu, kot ga določajo veljavna protidopinška pravila.

Katera koli kombinacija treh neuspešnih testiranj in/ali neposredovanih prijav lokacije, kot jih določajo Mednarodni standardi za testiranja in preiskave, v obdobju dvanajstih mesecev s strani športnika v skupini za testiranje.

Ravnanje, ki spodkopava postopek kontrole dopinga, vendar drugače ne bi bilo vključeno v definicijo prepovedanih postopkov. Nedovoljeno poseganje pomeni vsakršno naklepno oviranje ali poskus oviranja uradnika za kontrolo dopinga, posredovanje goljufivih podatkov protidopinški organizaciji ali ustrahovanje ali poskus ustrahovanja potencialne priče.

Športniku je na tekmovanju prepovedano posedovati katere koli prepovedane snovi ali prepovedane postopke, prav tako mu je prepovedane snovi in postopke, ki so prepovedani izven tekmovanja, prepovedano posedovati izven tekmovanja, razen če dokaže, da je njegova posest v skladu s pravili o terapevtski izjemi (TI) po členu 4.4 Kodeksa, ali predloži drug upravičen razlog.

Spremljevalnemu osebju je na tekmovanju prepovedano posedovati katere koli prepovedane snovi ali postopke, prav tako mu je prepovedane snovi in postopke, ki so v povezavi s športnikom prepovedani izven tekmovanja, prepovedano posedovati izven tekmovanja, razen če član spremljevalnega osebja dokaže, da je njegova posest v skladu s pravili o TI, podeljeni športniku po členu 4.4 Kodeksa, ali predloži drug upravičen razlog.

Trgovanje ali poskus trgovanja s katerokoli prepovedano snovjo ali prepovedanim postopkom.

Dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali omogočanje prepovedanega postopka kateremukoli športniku na tekmovanju ali dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali omogočanje prepovedanega postopka, ki sta prepovedana tudi izven tekmovanja, kateremukoli športniku izven tekmovanja.

Pomoč, spodbuda, podpora, dogovarjanje, prikrivanje ali katera koli druga oblika naklepne udeležbe pri kršitvi protidopinškega pravila, poskusu kršitve protidopinškega pravila ali kršitvi člena 10.12.1 Kodeksa s strani druge osebe.

Sodelovanje športnika ali druge osebe pod pristojnostjo protidopinške organizacije v poklicni vlogi ali s športom povezani vlogi, s katerimkoli članom spremljevalnega osebja, ki:

če spada pod pristojnost protidopinške organizacije, prestaja obdobje izločitve, ali
če ne spada pod pristojnost protidopinške organizacije oz. se o njegovi izločitvi, ni odločalo v postopku upravljanja z rezultati po določbah Kodeksa, je bil v kazenskem, disciplinskem ali strokovnem postopku obsojen ali je bilo ugotovljeno, da je ravnal na način, ki bi pomenil kršitev protidopinških pravil po določilih Kodeksa, če bi se določila Kodeksa uporabljala za tako osebo. Diskvalifikacijski status take osebe velja šest let od odločitve kazenskega, disciplinskega ali strokovnega organa ali za čas trajanja sankcije, ki jo je izrekel kazenski, disciplinski ali strokovni organ, katerikoli od teh dveh traja dlje; ali
služi kot krinka ali posrednik za posameznika, opisanega v členu 2.10.1 ali 2.10.2 Kodeksa.
Za veljavnost te določbe je nujno, da je protidopinška organizacija, ki je pristojna za športnika ali drugo osebo, ali WADA športnika ali drugo osebo prej pisno obvestila o diskvalifikacijskem statusu člana spremljevalnega osebja in o potencialnih posledicah prepovedanega sodelovanja, ter da se lahko športnik ali druga oseba izogne takemu sodelovanju, če je le mogoče. Protidopinška organizacija si mora prizadevati ustrezno obvestiti člana spremljevalnega osebja, ki je predmet pisnega obvestila športniku ali drugi osebi, da lahko protidopinški organizaciji v 15 dneh pojasni, da se kriteriji po členih 2.10.1 in 2.10.2 Kodeksa zanj ne uporabljajo. (Ne glede na 17. člen Kodeksa se ta člen uporablja tudi v primeru diskvalifikacijskega ravnanja spremljevalnega osebja pred datumom začetka veljavnosti po 25. členu Kodeksa.)

Protidopinške organizacije, ki vedo za člana spremljevalnega osebja, ki izpolnjuje kriterije iz členov 2.10.1, 2.10.2 in 2.10.3 Kodeksa, morajo te informacije predložiti WADA.

Seznam spremljevalnega osebja, s katerimi športniki ali druge osebe pod pristojnostjo protidopinške organizacije v poklicni ali s športom povezani vlogi ne smejo sodelovati, si lahko ogledate tukaj.

Vsako dejanje, ki grozi drugi osebi ali katerega namen je ustrahovati drugo osebo, da bi to osebo odvrnilo od tega, da WADA, protidopinški organizaciji, organom pregona, regulatornemu ali strokovnemu disciplinskemu organu, obravnavnemu organu ali osebi, ki za WADA ali protidopinško organizacijo vodi preiskavo, v dobri veri sporoči informacije, ki se nanašajo na domnevno kršitev protidopinških pravil ali domnevno neskladnost s Kodeksom.

Povračilni ukrepi proti osebi, ki je WADA, protidopinški organizaciji, organom pregona, regulatornemu ali strokovnemu disciplinskemu organu, obravnavnemu organu ali osebi, ki za WADA ali protidopinško organizacijo vodi preiskavo, v dobri veri predložila dokaze ali informacije, ki se nanašajo na domnevno kršitev protidopinških pravil ali domnevno neskladnost s Kodeksom. Za namene člena 2.11 povračilni ukrepi, grožnje in ustrahovanje vključujejo dejanje zoper tako osebo bodisi zato, ker dejanje ne temelji na dobri veri, bodisi zato, ker dejanje predstavlja nesorazmeren odziv.

Seznam slovenskih kršiteljev protidopinških pravil

Svetovna statistika kršitev protidopinških pravil za leto 2020

0
kršitev protidopinških pravil
prisotnost prepovedanih snovi
0
kršitev drugih protidopinških pravil
0
športnikov
0
članov spremljevalnega osebja

Celovška 25, 1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Uporabne povezave

Skladnost podatkov: V primeru kakršnekoli neskladnosti med dokumenti na SLOADO spletni strani in Svetovnim protidopinškim kodeksom, Kodeks prevlada.Vsi dokumenti na tej spletni strani se lahko kadarkoli spremenijo.”